ស្ពាន-สะพาน ภาษาเขมรวันละคำ on YouTube

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำ กับครูฤทธี
ภาษาเขมร : ស្ពាន
อ่านว่า : ส-เปียน
แปลว่า : สะพาน
ภาษาอังกฤษ : Bridge

ความคิดเห็น