ស្ពានដែក – ซเปียน แดก – สะพานเหล็ก

Spread the love

10534660_762958620430099_4373124340786706629_nเป็นสะพานสร้างขึ้นครั้งแรกข้ามแม่น้ำสังแก (ซองแก) ที่ตัวเมืองพระตะบอง(บัดดอมบอง) ในยุคสมัยหลังปี พ.ศ. 2450

ความคิดเห็น

Next Post

កខ្វក់ - กอ คว็อก - สกปรก

Sat Sep 20 , 2014
Spread the loveขยะที่เห็นนี้อยู่ใต้สะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา ด่านคลองลึก-ปอยเปต  ขยะเหล่านี้ส่วนมากจะมาจากร้านค้าตลาดโรงเกลือที่ตั้งอยู่ริมคลอง น้ำจากคลองนี้จะไหลเข้าไปในดินแดนของฝั่งกัมพูชาผ่านหมู่บ้าน สตึงบ็อด ,กูบใหญ่ ,กูบน้อย ดงอรัีญ ,กุดตาสอด ,ไคดอน ,โอร์โจรว และไหลไปลงแม่น้ำศรีโสภณ มุ่งหน้าสู่ทะเลสาบ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,372 Related
%d bloggers like this: