ស្ពានដែក – ซเปียน แดก – สะพานเหล็ก

Spread the love

10534660_762958620430099_4373124340786706629_nเป็นสะพานสร้างขึ้นครั้งแรกข้ามแม่น้ำสังแก (ซองแก) ที่ตัวเมืองพระตะบอง(บัดดอมบอง) ในยุคสมัยหลังปี พ.ศ. 2450

ความคิดเห็น