ស្បែកជើងកែងចោត-รองเท้าส้นสูง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្បែកជើងកែងចោត
อ่านว่า : สฺแบย์ก เจิง แกย์ง จอด
สระ ែ เทียบได้กับการผสมกันระหว่างเสียง อา-แอ ให้อ่านติดกันเร็วๆ
สระ ោ เทียบได้กับการผสมกันระหว่างเสีย อา-ออ ให้อ่านติดกันเร็วๆ
แปลว่า : รองเท้าส้นสูง
អានថា : រ៉ងថាវសុ់នស៎ូង
ภาษาอังกฤษ : High heel

ตัวอย่าง : តើមានអ្នកណាចង់ពាក់ស្បែកជើងកែងចោតរបស់នាងទេ?
อ่านว่า : เติวว์ เมียน เนียะ นา จ็อง เปียะ สฺแบย์ก เจิง แกย์ง จอด โรเบาะฮ์ เนียง เต๊?
แปลว่า : มีใครอยากใส่รองเท้าส้นสูงของเธอไหม
អានថា : មីខ្រៃយ៉ាកសៃរ៉ងថាវស់ុនស៎ូងខ៎ងធើម៉ៃ?

ความคิดเห็น