ស្នែង-เขา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្នែង
อ่านว่า : ซฺแนง
แปลว่า : เขา
អានថា : ខៅ៎វ

ตัวอย่าง : ក្របីនេះស្នែងវែងម្លេះ?
อ่านว่า : กรอ แบ็ย นิฮ์ ซฺแนง แวง มฺและฮ์
แปลว่า : ทำไมควายตัวนี้เขายาวจัง
អានថា : ថាំម៉ៃខ្វាយតួនីខៅ៎វយ៉ាវចាំង?

ความคิดเห็น