ស្នេហាពិត-รักแท้ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร :
ស្នេហាពិត
គឺស្ថិតលើមនុស្សម្នាក់ដែលអាច
ទទួលយកអតីត
ស្រលាញ់បច្ចុប្បន្ន
និង គាំទ្រអនាគត
របស់អ្នក។

อ่านว่า :
ซแนย์ ฮา เปิ่ด
สเทิด เลอ โม นุฮ์ มเนียะก์ แดย์ล อาย์จ
โต ตวลว์ โหยก อะเดิด
ซรอ ลัย์ญ ปัย์จ โจะ บ็อน
เนิง ก็วม ตโร อนากด
โร เบ๊าะฮ์ เนียะ บาน

แปลว่า :
รักแท้
คือขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งที่สามารถ
ยอมรับอดีด
รักปัจจุบัน
และช่วยยกย่องอนาคด
ของคุณได้

ความคิดเห็น

Next Post

Allium odorum ( គុយឆាយ, ក្រឆាយ)

Mon Feb 3 , 2014
Spread the loveScientific name: Allium odorum, Khmer name: គុយឆាយ, ក្រឆាយ, English name: Chinese chive. ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,522 Related Posts:អុញនោះ-เอาแล้ว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចុះអ្នកវិញ-แล้วคุณละ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃធ្វើបាប-ทำร้าย,ทำบาป ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃរូងភ្នំ-ถ้ำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃวันนี้ได้เรียนภาษาฝรั่่งเศสหลายประโยคប្រយោគបដិសេធ-ประโยคปฏิเสธ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: