ស្នេហាពិត-รักแท้ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร :
ស្នេហាពិត
គឺស្ថិតលើមនុស្សម្នាក់ដែលអាច
ទទួលយកអតីត
ស្រលាញ់បច្ចុប្បន្ន
និង គាំទ្រអនាគត
របស់អ្នក។

อ่านว่า :
ซแนย์ ฮา เปิ่ด
สเทิด เลอ โม นุฮ์ มเนียะก์ แดย์ล อาย์จ
โต ตวลว์ โหยก อะเดิด
ซรอ ลัย์ญ ปัย์จ โจะ บ็อน
เนิง ก็วม ตโร อนากด
โร เบ๊าะฮ์ เนียะ บาน

แปลว่า :
รักแท้
คือขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งที่สามารถ
ยอมรับอดีด
รักปัจจุบัน
และช่วยยกย่องอนาคด
ของคุณได้

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %