ស្នាមជ្រីវជ្រួញ-รอยตีนกา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ស្នាមជ្រីវជ្រួញ-รอยตีนกา ภาษาเขมรวันละคำ

ស្នាមជ្រីវជ្រួញ-รอยตีนกา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ស្នាមជ្រីវជ្រួញ
อ่านว่า : ซนาม จริว จรวย์ญ
แปลว่า : รอยตีนกา
ภาษาอังกฤษ : wrinkle

ตัวอย่าง : កុំកើតទុក្ខខ្លាំងពេក ប្រយ័ត្នមុខមានស្នាមជ្រិវជ្រួញណា។
อ่านว่า : กม เกิว์ด ตุกข์ คลัง เปก  ปรอยัด มุข เมียน ซนาม จริว จรวย์ญ น่ะ
แปลว่า : อย่าเป็นทุกข์มาก ระวังตีนกาขึ้นหน้า

ความคิดเห็น