ស្ទូង-ดำนา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second

image

ภาษาเขมร : ស្ទូង
อ่านว่า : ซฺตูง
แปลว่า :ดำนา
អានថា : ដាំណា
English : to transplant

ตัวอย่าง : ដល់រដូវធ្វើស្រែហើយ បងប្អូនកសិករខ្មែរមួយចំនួនធំនៅស្ទូងនៅឡើយទេ ចំណែកបងប្អូនកសិករថៃភាគច្រើនព្រួស។
อ่านว่า : ดอล โรโดว ทฺเวอ ซฺแรย์ เฮย  บองบฺโอน กะเสะกอคะแมย์ มวยจ็อมนวนธม เนิว ซฺตูง เนิว เลย เต  จ็อมแนก บองบฺโอน กะเสะกอไทย เพียะก์จฺเริน ปฺรั๊วะฮ์
แปลว่า : ถึงฤดูทำนาแล้ว พี่น้องเกษตรกรชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ยังดำนากันอยู่เลย ส่วนพี่น้องเกษตรกรชาวไทยส่วนใหญ่จะหว่านข้าวกัน
អានថា : ធឺងរឹឌូថាំណាលែវ ភីណងកៈសេតតៈកនឆាវកាំភូឆាសួនយ៉ៃយ៉ាំងដាំណាកាន់យូលើយ សួនភីណងកៈសេតតៈកនឆាវថៃសួនយ៉ៃចៈវ៉ានខាវ់កាន់

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %