ស្ងាប-หาว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ស្ងាប
อ่านว่า : ซฺงาบ
แปลว่า : หาว
អានថា : ហ៎ាវ
ภาษาอังกฤษ : Yawn

ตัวอย่าง : អាអូនតូចស្ងាបអញ្ចឹងទៅគួរឲ្យស្រលាញ់ណាស់។
อ่านว่า : อา โอน โตกจ์ ซฺงาบ อังญ์ เจิง โตว กัว ออย ซฺรอ ลังญ์ น่ะฮ์
แปลว่า : ไอ้หนูน้อยหาวงี้น่ารักมาก
អានថា : អៃន៎ូណ៑យហ៎ាវងីណ់ារ៉ាក់ម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น