ស្គន់ – ซก็วน – อำเภอสกน

Read Time:0 Second

SONY DSCเป็นอำเภอหนึงในเขคจังหวัดกำปงจาม อยู่ห่างจากกรุงพนมเปญ 70 กม. ที่ตัวอำเภอนี้จะเป็นศูนย์กลางการเดินทางไปเสียมเรียบ หรือ ไปกำปงจาม รตนคีรี มณฑลคีรี  จะเห็นมีอนุสาวรีย์ที่เป็นภาษาจีน เขาสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาในฐานะทหาร UNTAC เมื่อปี 1903 ค่ายทหารจีนที่นี่ถูกกองกำลังเขมรเข้าโจมตีและมีทหารเสียชีิวติ 2 นาย

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %