សំឡេង-เสียง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សំឡេង
อ่านว่า : ซ็อม เลง
แปลว่า :

เสียง
អានថា : ស៎ៀង
ภาษาอังกฤษ : Voice, sound

ตัวอย่าง : ឮសំឡេងអ្នកណានៅមាត់ទ្វា?
อ่านว่า : ลือ ซ็อมเลง เนียะก์ นา เนิว ม็วด บ็อง อวกจ์
แปลว่า : ได้ยินเสียงใครอยู่หน้าประตู
អានថា : ដា់យ យីន់ ស៎ៀង ខ្រៃ យូ ណា់ ប្រៈទូ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น