សំណួរ-คำถาม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร :  សំណួរ
อ่านว่า : ซ็อม นัว
แปลว่า : คำถาม
អានថា : ខាំថ៎ាម
ภาษาอังกฤษ : question

ตัวอย่าง : មានសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំឆ្លើយមិនបាន។
อ่านว่า : เมียน ซ็อมนัว เจีย เจริว์น แดย์ล คญม เชฺลิว์ย อ็อด บาน
แปลว่า : มีคำถามเยอะมากที่ฉันตอบไม่ได้
អានថា : មី ខាំ ច៎ាម យើៈ ម៉ាក ធី ឆ៎ាន់ តប ម៉ៃ ដា់យ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น