សំណួរ-คำถาม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร :  សំណួរ
อ่านว่า : ซ็อม นัว
แปลว่า : คำถาม
អានថា : ខាំថ៎ាម
ภาษาอังกฤษ : question

ตัวอย่าง : មានសំណួរជាច្រើនដែលខ្ញុំឆ្លើយមិនបាន។
อ่านว่า : เมียน ซ็อมนัว เจีย เจริว์น แดย์ล คญม เชฺลิว์ย อ็อด บาน
แปลว่า : มีคำถามเยอะมากที่ฉันตอบไม่ได้
អានថា : មី ខាំ ច៎ាម យើៈ ម៉ាក ធី ឆ៎ាន់ តប ម៉ៃ ដា់យ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ឃ្លា-วลี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Mon May 11 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ឃ្លា อ่านว่า : เคลีย แปลว่า : ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,024 Related Posts:ជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃវិកាយប័ត្រ-ใบเสร็จ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃតៅស៊ន-เต้าส่วน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃប្រយោគសំណូមពរ-ประโยคขอร้อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ណាគេ?-ใครอ่ะ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: