សំណុំរឿង-คดีความ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

คดีความภาษาเขมร : សំណុំរឿង
อ่านว่า : ซ็อม นม เรือง
แปลว่า : คดีความ
អានថា : ខៈឌីខ្វាម
ภาษาอังกฤษ : Lawsuit, legal case
Listen :

ตัวอย่าง : សំណុំរឿងរបស់ពួកគេទាំងពីរពិបាកនឹងដោះស្រាយខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ซ็อม นม เรือง โรเบาะฮ์ ปัวะก์ เก เตียง ปี ปิบาก เนิง เดาะฮ์ ซราย คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : คดีความของพวกเขาทั้งสองแก้ยากมาก
អានថា : ខៈឌីខ្វាមខ៎ងខា៎វថាំងស៎ងគែ់យ៉ាកម៉ាក

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น