សំណកខ្លាញ់-กากหมู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: សំណកខ្លាញ់
อ่านว่า: ซ็อม หนอก คลัญ
แปลว่า: กากหมู
អានថា: កាកមូ៎
ตัวอย่าง: កាលពីតូចខ្ញុំចូលចិត្តហូបឆាត្រកួនសំណកខ្លាញ់

อ่านว่า:

กาล ปี โตจ คญม โจลเจิด โหบ ชา ตรอกวน ซ็อมหนอกคลัญ
แปลว่า:ตอนเด็กผมชอบกินผัดผักบุ้งใส่กากหมู
អានថា: តន ដេក់ ភ៎ម ឆប់ គីន់ ផាត់ ផាក់ប៊ូ់ង សៃ កាកម៎ូ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น