សែន-เซ่นไหว้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
សែន-เซ่นไหว้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

សែន-เซ่นไหว้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : សែន
อ่านว่า : แซย์น
แปลว่า : เซ่นไหว้
អានថា : ស់េន់ វ៉ា់យ់
ภาษาอังกฤษ : make offerings, worship, sacrifice to the spirits

ตัวอย่าง : បងប្អូនខ្មែរមានខ្សែចិនគេតែងតែសែនបែបនេះ។
อ่านว่า : บอง พโอน คแมย์ เมีย คฺแซย์ เจิน เก แตย์ง แตย์ แซย์น แบย์บ นิ่ฮ์
แปลว่า : พี่น้องชาวเขมรมีเชื้อสายจีนเขามักเซ่นไหว้แบบนี้
អានថា : ភី់ណ់ងឆាវខ្ម៎េនមីឆ់ឿស៎ាយជីន ខ៎ោវម៉ាក់ស់េន់វ៉ាយ់ប៊ែបនីយ៏

ความคิดเห็น