សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សេះ
อ่านว่า : แซะฮ์
แปลว่า : ม้า
ภาษาอังกฤษ : Horse

ตัวอย่าง : តើអ្នកចូលចិត្តសេះខ្មៅឬសេះស?
อ่านว่า : เติว์ เนียะ โจว์ลเจิด แซะฮ์ คเมา รือ แซะฮ์ ซอ
แปลว่า : คุณชอบม้าดำหรือม้าขาว?

ป.ล. 

คำว่า តើ(เติว์) เป็นคำที่ใช้เพื่อสร้างประโยคคำถาม แต่ในภาษาไทยไม่มี
แท้จริงแล้วทุกประโยคคำถามในภาษาเขมรต้องเริ่มต้นด้วยคำว่า តើ เสมอ โดยฉเพาะการเขียนบทความที่เป็นทางการ
อย่างไรก็ตามในการพูดทั่วไปอาจไม่ต้องใช้ก็ได้
เช่นประโยคว่า 
คุณอายุเท่าไร
អ្នកអាយុប៉ុន្មាន?
(เนียะ อายุ ปุน มาน) 

แต่ถ้าให้ถูกต้อง 
តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន?
(เติว์ เนียะ อายุ ปน มาน?)

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %