សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : សេះ
อ่านว่า : เซะฮ์
แปลว่า : ม้า
អានថា : ម៉ា អានបង្អូស
ภาษาอังกฤษ : Horse

ตัวอย่าง : អ្នកជិតខាងផ្ទះខ្ញុំគាត់ចិញ្ចឹមសេះមួយក្បាល។
อ่านว่า : เนียะ เจิด คาง พเตียะฮ์ คญม ก็วด เจ็งญ์ เจิม เซะฮ์ มวย กฺบาวล์
แปลว่า : คนใกล้บ้านฉันเลี้ยงม้าหนึ่งตัว
អានថា : ឃន់ ក្លៃប់ានឆ៎ាន់ល៑ាងម៉៑ានឹងតួ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น