សេះ-ม้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សេះ
อ่านว่า : แซะฮ์
แปลว่า : ม้า
អានថា : ម៉ា៚
ภาษาอังกฤษ : Horse

ตัวอย่าง : ក្មួយស្រីខ្ញុំខ្លាចសេះណាស់។
อ่านว่า : กฺมวย ซแร็ย คญม คลากจ์ แซะฮ์ น่ะฮ์
แปลว่า : หลานสาวฉันกลัวม้ามาก
អានថា : ឡ៎ានស៎ាវឆ៎ាន់ក្លួម៉ាម៉ាក

ความคิดเห็น