សេះកវែង-ยีราฟ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សេះកវែង
อ่านว่า : แซะห์ กอ แวง
แปลว่า : ยีราฟ
ภาษาอังกฤษ : Giraffe

ตัวอย่าง : ខ្ញុំឃើញសេះកវែងនៅសួនសត្វ។
อ่านว่า : คญม เคิย์ญ แซะห์ กอ แวง โนว ซวน สัตว์
แปลว่า : ฉันเห็นยีราฟที่สวยสัตว์

ความคิดเห็น