សេដា-ท้อ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សេដា
อ่านว่า : เซดา
แปลว่า : ลูกท้อ
អានថា : លូក ថ
English : Egg fruit

ตัวอย่าง : ផ្លែសេដាសាបៗអត់សូវឆ្ងាញ់ទេ។
อ่านว่า : พลาย เซดา สาบๆ อ็อด โซว ชงังญ์ เต้
แปลว่า : ลูกท้อจืดๆไม่ค่อยอร่อยหรอก
អានថា : លូក ថ ជឺតៗ ម៉ៃខយ់ អៈរ៉យ រ៉ក

ความคิดเห็น