សៀវភៅអាន-หนังสือ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សៀវភៅអាន
อ่านว่า: เซียว เพิว อาน
แปลว่า : หนังสือ
ภาษาอังกฤษ : Book

ความคิดเห็น