សៀវភៅសរសេរ-สมุด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សៀវភៅសរសេរ
อ่านว่า : เซียวเภิวซอเซ
แปลว่า : สมุด
អានថា : សៈមុត
ภาษาอังกฤษ : Notebook

ตัวอย่าง : សៀវភៅសរសរនៅទីនេះលក់ថ្លៃណាស់។
อ่านว่า : เซียวเภิวซอเซ เนิวตีนิฮ์ โละก์ ทฺไล น่ะฮ์
แปลว่า : สมุดที่นี่ขายแพงมาก
អានថា : សៈមុតធីនីខ៎ាយភែងម៉ាក

ความคิดเห็น