សួស្ដីឆ្នាំថ្មី-สวัสดีปีใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
សួស្ដីឆ្នាំថ្មី 2014 - สวัสดีปีใหม่ 2014

សួស្ដីឆ្នាំថ្មី 2014 – สวัสดีปีใหม่ 2014

ภาษาเขมร :សួស្ដីឆ្នាំថ្មី
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ชนำ ทแม็ย
แปลว่า : สวัสดีปีใหม่
ภาษาอังกฤษ : Happy New Year

ตัวอย่าง : សួស្ដីឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ 2014
อ่านว่า : ซัว สแด็ย ชนำ ทแม็ย ชนำ ปี ป็วน ด็อบ บวน
แปลว่า : สวัสดีปีใหม่ ปี 2014

ความคิดเห็น