សូមឲ្យ-ขอให้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ร่ำรวยภาษาเขมร : សូមឲ្យ
อ่านว่า : โซม ออย
แปลว่า : ขอให้
អានថា : ខ៎ហៃ់
ภาษาอังกฤษ : to wish someone something
Listen :

ตัวอย่าง : សូមឲ្យរកស៊ីមានបាន។
อ่านว่า : โซมออย โหรก ซี เมียน บาน
แปลว่า : ขอให้ทำมาหากินร่ำรวย
អានថា : ខ៎ហៃ់ថាំម៉ាហា៎គីន់រ៉ាំរួយ

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น