សុវត្ថិភាព-ปลอดภัย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Safetyภาษาเขมร :សុវត្ថិភាព
อ่านว่า : โสะวัดเถะเผียบ
แปลว่า :ปลอดภัย, สวัสดิภาพ
អានថា : ប៉្លត ផៃ
ภาษาอังกฤษ : Safe, safety

ตัวอย่าง : សុវត្ថិភាពជាចម្បង។
อ่านว่า : โสะ วัด เถะ เผียบ เจีย จ็อม บอง
แปลว่า : ปลอดภัยไว้ก่อน
អានថា : ប៉្លត ផៃ វាយ់ កន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น