សុដន់-หน้าอก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សុដន់
อ่านว่า : โสะด็อน
แปลว่า : หน้าอก นมนั้นแหละ แต่เป็นคำที่สุภาพกว่า
អានថា :  ណ់ាអុក, ណុំ
ภาษาอังกฤษ : Boobs, chest

ตัวอย่าง : សុភាពនារីមួយចំនួនមានបញ្ហារឿងសុដន់តូច។
อ่านว่า : เนียรี มวย จ็อมนวน เมียน ปังญ์ฮา เรือง โสะด็อน โตกจ์
แปลว่า : สุภาพสตรีส่วนหนึ่งมีปัญหาเรื่องหน้าอกเล็ก
អានថា : ស៊ុផ់ាបសៈទ្រីស៑ួននឺង់មីប៉ាន់ហ៎ារឿងណ៉ាអុកឡេក់

ความคิดเห็น