សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

សាំង-เบนซิน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាំង
อ่านว่า : ซัง
แปลว่า : น้ำมันเบนซิน
អានថា : ណាមម៉ាន់បេនស៊ីន
ภาษาอังกฤษ : Gasoline

ตัวอย่าง : យាយគាត់អង្គុយលក់សាំងដបមុខផ្ទះគាត់។
อ่านว่า : เยียย ก็วด อ็องกุย โล๊ะก์ ซัง ดอบ มุข พเตี๊ยะ ก็วด
แปลว่า : ยายแกนั่งขายน้ำมันเบนซินหน้าบ้านแกเอง
អានថា : យ៉ាយគែណាំងខាយណាមម៉ាន់បេនស៊ីនណាបានគែអ៊េង

ความคิดเห็น