សាសនា-ศาสนา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សាសនា
อ่านว่า : ซะฮ์ สฺนา
แปลว่า :สาสนา
អានថា : សាតសៈណា៎
ภาษาอังกฤษ : religion

ตัวอย่าง : ខ្ញុំកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា។
อ่านว่า : คญม กัน ปฺเรียะฮ์ ปุทะสะฮ์สะนา
แปลว่า : ฉันนับถือศาสนาพุทธ
អានថា : ឆា៎ន់ ណាប់ ធឺ សាតសៈណា ភូត់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น