សាសនា-ศาสนา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : សាសនា
อ่านว่า : ซะฮ์ สฺนา
แปลว่า :สาสนา
អានថា : សាតសៈណា៎
ภาษาอังกฤษ : religion

ตัวอย่าง : ខ្ញុំកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា។
อ่านว่า : คญม กัน ปฺเรียะฮ์ ปุทะสะฮ์สะนา
แปลว่า : ฉันนับถือศาสนาพุทธ
អានថា : ឆា៎ន់ ណាប់ ធឺ សាតសៈណា ភូត់

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %