សាលាដបង្គា-สลัดกุ้ง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សាលាដបង្គា
อ่านว่า : ซาหลาด บ็อง เกีย
แปลว่า : สลัดกุ้ง
ภาษาอังกฤษ : Shrimp Salad

ตัวอย่าง : ខ្ញុំញ៉ាំសាលាដបង្គានៅភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរៀប។
อ่านว่า : คญม ญำ สลัด บ็องเกีย เนิว โคชนียะทาน มวย ก็อน แลย์ง เนิว แคย์ด เซียม เรียบ
แปลว่า : ฉันได้กินสลัดกุ้งที่ภัตคารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเสียมเรียบ

ความคิดเห็น