សាលាខេត្ត-ที่ว่าการจังหวัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សាលាខេត្ត
อ่านว่า : ซาลาแคย์ต
แปลว่า : ที่ว่าการจังหวัด, ศาลากลางจังหวัด
អានថា : ធីវ៉ាកានចាំងវ៉ាត់, ស៎ាឡាក្លាងចាំងវ៉ាត់
ภาษาอังกฤษ : Capitol, Town hall

ตัวอย่าง : បីនាក់បងប្អូនថតរូបនៅមុខសាលាខេត្តកោះកុង។
อ่านว่า : แบ็ย เนียะ บอง บโอน ทอด รูป โนว มุข ซาลาแคย์ต เก๊าะฮ์ กง
แปลว่า : สามพี่น้องถ่ายรูปหน้าศาลากลางจังหวัดเกาะกง
អានថា : ស៎ាមភីណងថាយរូបណាសាលាក្លាងចាំងវ៉ាត់កក់កុង

ป้ายที่ประตูทางเข้าเขาเขียนว่า สาลาเขต เกาะกง คำว่า ศาลาเขต คนเขมรออกเสียงว่า ซาลาเคต หมายถึง ศาลากลางจังหวัด ในที่นี้คือจังหวัดเกาะกง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของคนไทยมีชื่อเรียกว่าจังหวัดปัจจันคีรีเขต เพื่อให้สอดคล้องกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไทยต้องเสียดินแดนส่วนนี้ไปในยุคฝรั่งเศสล่าเมืองขึ้น

Cr: Viroj Tuntikula

ความคิดเห็น