សាតេដំឡូងបារាំង-มันฝรั่งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដំឡូងបារាំងបំពងខ្លាញ់, សាតេដំឡូងបារាំង
อ่านว่า : ด็อมโลง บารัง บ็อมโปง คลัย์ญ, ซาเต ด็อมโลง บารัง(ซาเต ภาษาฝรั่งเศส)
แปลว่า : มันฝรั่งทอด
ภาษาอังกฤษ : Sate Potato

ตัวอย่าง : ឃើញគេសរសេរថាសាតេដំឡូងបារាំង តែមិនដឹងញ៉ាំជាមួយអី?
อ่านว่า : เคิย์ญ เก ซอเซ ทา ซาเต ด็อมโลง บารัง แตย์ เมิน เดิง ญำ เจียมวย แอ็ย
แปลว่า : เห็นเขาเจียนว่าซาเตด็อมโลงบารัง แต่ไม่รู้ว่าเขากินกับอะไร

ความคิดเห็น