សាដើម,សាជាថ្មី,ម្ដងទៀត-เริ่มใหม่,เอาใหม่,อีกครั้ง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

workingภาษาเขมร : សាដើម, សាជាថ្មី, ម្ដងទៀត
อ่านว่า : ซาเดิม, ซาเจียทฺเม็ย, มฺดอง เตียด
แปลว่า : เริ่มใหม่, เอาใหม่, อีกครั้ง
អានថា : រើម់ ម៉ៃ, អៅម៉ៃ, អ៊ីកខ្រាំង
ภาษาอังกฤษ : again
Listen :

ตัวอย่าง : ធ្វើអ្វីត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន បើធ្វេសប្រហែសតែបន្តិច អាចនឹងត្រូវធ្វើសាជាថ្មីម្ដងទៀត។
อ่านว่า : ทฺเวอ อฺแว็ย ตฺโรว ปรง ปรอยัด   บาว ทฺเวะฮ์ ปรอแฮะฮ์ แตย์ บ็อนเต๊กจ์  อาจเนิง ตฺโรว ทฺเวอ ซาเจีย ทฺแม็ย มฺดอง เตียด
แปลว่า : ทำอะไรให้ระมัดระวัง ถ้าหากผิดพลาดแม้แต่นิดเดียว อาจจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง
អានថា : ថាំ អៈរ៉ៃ ហៃ រ៉ៈម៉ាត់ រៈវាំង ថា់ ហាក ភីត់ផ្លាត មែទែនីតដៀវ អាតចៈតង់ រើម់ម៉ៃ អីកខ្រាំង

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น