សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់មាន់បំពងម្សៅ-ไก่ชุบแป้งทอด ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់មាន់បំពងម្សៅ
อ่านว่า : สักจ์ ม็วน บ็อม โปง มเซา
แปลว่า : ไก่ชุบแป้งทอด
ภาษาอังกฤษ : Fried Chicken

ตัวอย่าง : អ្នកណាចូលចិត្តញ៉ាំសាច់មាន់ ខ្ញុំសូមណែនាំសាច់មាន់បំពងម្សៅ។
อ่านว่า : เนียะ นา โจวล์ เจิด ญำ สักจ์ ม็วน  คญม โซม แนย์ น็วม สักจ์ ม็วน บ็อม โปง มเซา
แปลว่า : ใครขอบกินไก่ ผมขอแนะนำไก่ชุบแป้งทอด

ความคิดเห็น