សាច់ដុំ-กล้ามเนื้อ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សាច់ដុំ
อ่านว่า : สักจ์ ดม
แปลว่า :กล้ามเนื้อ
អានថា : ក្ល់ាមន៑ឿ
ภาษาอังกฤษ : Muscle

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់មានសាច់ដុំធំៗដូចគេណាស់។
อ่านว่า : คญม จ็อง เมียน สักจ์ ดม ธมๆ โดกจ์ เก น่ะฮ์
แปลว่า : ผมอยากมีกล้ามเนื้อใหญ่ๆ เหมือนเขาจัง
អានថា : ផ៎ុមយ៉ាកមីក្ល់ាមណ៑ឿយ៉ៃៗ ម៎ឿនខ៎ាវចាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น