សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ
อ่านว่า : สักจ์ จรูก ชา มเรี๊ยะฮ์ ปเริว
แปลว่า : ผัดกะเพราหมู
ภาษาอังกฤษ : Fried pork with hot basil

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃថាសាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅខ្មែរអត់សូវឆ្ងាញ់ ព្រោះអត់ហិរ។
อ่านว่า : จ็น เจียด ไทย ทา สักจ์ จรูก ชา มเรียะฮ์ ปเริว คแมย์ อ็อด โซว ชงัยญ์ ปโร๊ะฮ์ อ็อด เฮิวล์
แปลว่า : คนไทยว่าผัดกะเพราหมูเขมรไม่ค่อยอร่อย เพราะไม่เผ็ด

ความคิดเห็น

0 thoughts on “សាច់ជ្រូកឆាម្រះព្រៅ-ผัดกะเพราหมู ภาษาเขมรวันละคำ

  1. Pingback: กะเพรา สะกดยังไงคะ ทำไมหน้าซองขนม จึงสะกดแบบนี้ | thaidessert - ขนมไทย