សាក់-สัก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សាក់
อ่านว่า : สะก์
แปลว่า : สัก
អានថា : ស័ក
ภาษาอังกฤษ : Tattoo

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមិនចូលចិត្តមនុស្សមានស្នាមសាក់សោះ។
อ่านว่า : คญม เมิน โจวล์ เจิด โมนุฮ์ เมียน ซฺนาม สะก์ เซาะอ์
แปลว่า : ฉันไม่ชอบคนที่มีรอยสักเลย
អានថា : ឆ៎ាន់ ម៉ៃ ឆប ឃន់ ធី មី រ៉យ ស័ក លើយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น