សសរ-เสา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សសរ
อ่านว่า : ซอซอ ภาษาพูดเรียกว่า ตะซอ
แปลว่า : เสา
អានថា : សា៎វ

ตัวอย่าง : កូនខ្មែរត្រូវដឹង សសរប្រាសាទអង្គរវត្តមានចំនួន ១៥៣២ ដើម។
อ่านว่า : โกน แคฺมร์ โตฺรว เดิง  ซอซอปราสาท อ็องโกว็อด เมียนจำนวน มวยป็อน ปรำโรย ซามเสิบปี เดิ่ม
แปลว่า : ลูกหลานชาวเขมรต้องรู้กันว่า ปราสาทนครวัดมีเสาทั้งหมด ๑๕๓๒ ต้น
អានថា : លូកឡានឆាវខ្មេ៎នតង់រូវ៉ា ប្រាសាទណៈខនវ៉ាត់មីសា៎វថាំងមត់ នឺង់ផាន់ ហា់រ៉យ សាមស៊ីបស៎ង តុន់

By : Admin Ny Rithy

ความคิดเห็น