សរសៃពួរ-เส้นเอ็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សរសៃពួរ
อ่านว่า : ซอไซปัว
แปลว่า :เส้นเอ็น
អានថា : សេន់អេន់
ภาษาอังกฤษ : ligament

ตัวอย่าง : កុំលើករបស់ធ្ងន់ៗ ប្រយ័ត្នដាច់សរសៃពួរ។
อ่านว่า : กม เลิก โรเบาะฮ์ ทฺง็นๆ ปรอยัด ดักจ์ ซอไซ ปัว
แปลว่า : อย่ายกของหนักๆ ระวังเส้นเอ็นขาด
អានថា : យ៉ាយូក់ខ៎ងណ័កៗ រៈវ៉ាំងសេន់អេន់ខាត

Admin : Rithy

ความคิดเห็น