សម្លឹង-มอง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សម្លឹង
อ่านว่า : ซ็มเลิง
แปลว่า : มอง
អានថា : ម៉ង
ภาษาอังกฤษ : to look

ตัวอย่าง : កុំសម្លឹងខ្ញុំពេកមើល អៀនណាស់។
อ่านว่า : กม ซ็อม เลิง คญม เปก เมิ้ล เอียน น่ะฮ์
แปลว่า : อย่ามองฉันมากดิ อายนะ
អានថា : យ៉ា ម៉ង ឆា៎ន់ ម៉ាក ឌិ អាយ ណៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น