សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាថៃ

Spread the love

សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាថៃ IFL ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាថៃមានបើកបង្រៀនណា

#Thai Short Course G 15
* ទទួលពាក្យនិងបង់ថ្លៃសិក្សាៈ 15 កុម្ភៈ – 14 មីនា 2019 បន្ទប់ 107 អគារ A, RUPP
* ចូលរៀនៈ 16 មីនា 2019 – 27 កក្កដា 2019
* ពាក្យចូលរៀនអាចមកទទួលនៅបន្ទប់ ០៣ ជាន់ផ្ទាល់ដី ឬបន្ទប់ដេប៉ាតឺម៉ង់ភាសាថៃជាន់ទី ៣ អគារ E, IFL
ទាញយកពាក្យៈ https://drive.google.com/file/d/10sahrUKsPO_EfRGiRJHqnhj3GNTCNgHI/view?usp=sharing

ความคิดเห็น