សមុទ្រ-ทะเล ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សមុទ្រ
อ่านว่า : สะมด
แปลว่า : ทะเล
អានថា : ថៈលេ
ภาษาอังกฤษ : Sea

ตัวอย่าง : ចង់ទៅលេងសមុទ្រអត់បងប្អូន?
อ่านว่า : จ็อง โตว เลง สะมด อ็อด บอง พโอน?
แปลว่า : อยากไปเที่ยวทะเลไหมพี่น้อง
អានថា : យ៉ាកប៉ៃធ់ៀវថៈលេម៉ៃភី់ណ់ង?

Admin : Rithy

ความคิดเห็น