សមត្ថកិច្ច-เจ้าหน้าที่(ตำรวจ) ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

សមត្ថកិច្ច-เจ้าหน้าที่ภาษาเขมร : សមត្ថកិច្ច
อ่านว่า : สะมัดถะเก็กจ์
แปลว่า : เจ้าหน้าที่ตำรวจ
អានថា : ចា់វណា់ធីតាំរួត
ภาษาอังกฤษ : Police
Listen :

ตัวอย่าง : សមត្ថកិច្ចសព្វថ្ងៃនេះមាននាទីការពារមេដឹកនាំ មិនខ្វល់ពីប្រជារាស្ត្រទេ។
อ่านว่า : สะมัดถะเก็กจ์ ซ็อบ ทฺไง นิฮ์ เมียน เนียตี กาเปีย เม เดิก น็วม เมิน คฺว็อล ปี ปรอเจีย เรียะฮ์ เต
แปลว่า : เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกวันนี้มีหน้าที่ปกป้องผู้นำอย่างเดียว ไม่เคยสนใจประชาชนหรอก
អានថា :

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น