សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

សណ្ដែកដី-ถั่วลิสง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : សណ្ដែកដី
อ่านว่า : ซ้อนแดย์ก แด็ย
แปลว่า : ถั่วลิสง
ภาษาอังกฤษ : Peanut

ตัวอย่าง : គេថាញ៉ាំសណ្ដែកដីធ្វើឲ្យធាត់ ពិតទេ?
อ่านว่า : เก ทา ญำ ซ็อนแดย์ก แด็ย ทเวอ ออย ท็วด  เปิ่ด เต๊?
แปลว่า : เขาว่ากินถั่วลิสงทำให้อ้วน จริงไหม?

ความคิดเห็น