សង្សារ-แฟน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : សង្សារ
อ่านว่า : ซ็องซา
แปลว่า : แฟน
អានថា : ហ្វ៊ែន

ตัวอย่าง : ចង់មានសង្សារម្នាក់។
อ่านว่า : จ็อง เมียน ซ็องซา มฺเนียะ
แปลว่า : อยากมีแฟนสักคน
អានថា : យ៉ាកមីហ្វ៊ែនស័កឃន់

ความคิดเห็น