វិះ, ប៊ិះ-เกือบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : វិះ,ប៊ិះ
อ่านว่า : วิฮ์, บิ๊ฮ์
แปลว่า : เกือบ
អានថា : កឿប
ภาษาอังกฤษ : so close

ตัวอย่าง : វិះងាប់ អីក៏សំណាងល្អម្លេះ
อ่านว่า : วิฮ์ ง็อบ แอ็ย กอ ซ็อมนาง ลฺออ มฺและฮ์
แปลว่า : เกือบตาย ทำไมโชคดีจัง
អានថា : កឿបតាយ ថាំម៉ៃឈោកឌីចាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น