វា-มัน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : វា
อ่านว่า : เวีย
แปลว่า : มัน
អានថា : ម៉ាន់
ภาษาอังกฤษ : it
Listen :

ตัวอย่าง : ស្នេហាវាធំធេងខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ซะแนฮา เวีย ธม เธง คลัง นะฮ์
แปลว่า : รักมันใหญ่มาก
អានថា : រ៉ាក់ ម៉ាន់ យ៉ៃ ម៉ាក

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น