វង់ក្រចក-วงเล็บ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

multiplication-27891_960_7201ภาษาเขมร : វង់ក្រចក
อ่านว่า : วง กรอจอก
แปลว่า : วงเล็บ
អានថា : វង់ឡេប់
English : parentheses or round brackets

ตัวอย่าง : រកនឹកឧទាហរណ៍សម្រាប់ពាក្យថាវង់ក្រចកអត់ឃើញសោះ។
อ่านว่า :โหรก เนิก อุเตียฮอ ซ็อมหรับ เปียะ ทา วง กรอ จอก อ็อด เคิงญ์ เซาะ

แปลว่า : หาตัวอย่างของคำว่าวงเล็บไม่ได้เลย
អានថា : ហ៎ាតួយ៉ាងខ៎ងខាំវ៉ាវង់ឡេប់ម៉ៃដាយ់លើយ

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น