ល្ខោនបាសាក់-ลิเก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ល្ខោនបាសាក់
อ่านว่า : ละคาวน์ บา สะก์
แปลว่า : ลิเกเขมรล่าง
ภาษาอังกฤษ : musical folk drama

ตัวอย่าง : នេះជាទិដ្ឋភាពល្ខោនបាសាក់ខ្មែរ។
อ่านว่า : นิฮ์ เจีย เติดทะเพียบ ละคาวน์ บาสะก์ คแมย์
แปลว่า : นี่คือภาพรวมของลิเกเขมร

ความคิดเห็น