លោត-กระโดด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លោត
อ่านว่า : โหลด, โลด
แปลว่า : กระโดด
អានថា :  ក្រៈឌោត
ภาษาอังกฤษ : Jump

ตัวอย่าง : ស្លៀកសំពត់ហើយលោត ប្រយ័ត្នណានាងៗ
อ่านว่า : ซฺเลียะ ซ็อมปด เฮิว์ย โลด ปรอยัด น่าเนียงๆ
แปลว่า : ใส่กระโปรงแล้วกระโดด ระวังน่ะหนูๆ
អានថា : សៃ់ក្រៈប៉្រូងលែវក្រៈឌោត រ៉ៈវ៉ាំងណៈន៎ូៗ

ความคิดเห็น