លោត-กระโดด ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : លោត
อ่านว่า : โหลด, โลด
แปลว่า : กระโดด
ภาษาอังกฤษ : Jump

ตัวอย่าง : ចង់ដឹងថាអ្នកណាលោតបានខ្ពស់ជាងគេ?
อ่านว่า : จ็อง เดิง ทา เนียะก์ นา โหลด บาน คปั๊วะฮ์ เจียง เก๊ ?
แปลว่า : อยากรู้ว่าใครกระโดดได้สูงกว่าเขา

ความคิดเห็น