លេចធ្លោ-โดดเด่น ภาษาเขมรวันละคำ เรียนภาษาไทย

Spread the love

ภาษาเขมรวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า โดดเด่น

ភាសាខ្មែរ : លេចធ្លោ
อ่านว่า : เล็จ ทฺโล
แปลว่า : โดดเด่น
អានថា : ឌោតឌេន់

ឧទាហរណ៍ : កូនទី២ ព្រាប សុវត្ថិ លេចធ្លោត្រង់កាយវិការ។
อ่านว่า : โกน ปฺโระ ตี ปี เปรียบ โสะวัด เล็จ ทฺโล ตร็อง กายวิกา
แปลว่า : ลูกคนที่สองของ เปรียบ โสะวัด โดดเด่นในเรื่องท่าเต้น
អានថា : លូកឃន់ធីស៎ងខ៎ង ព្រាប សុវត្ថិ ឌោតឌេន់ណៃរឿងថ់ាទេន់។

សរសេរដោយ Admin Ken Ny Rithy (อ.เคน)

ความคิดเห็น